โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด  อำเภอธวัชธุรี   จังหวัดร้อยเอ็ด   45170   โทร. 043 569278


คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับเวปไซต์ใหม่ของโรงเรียน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.80.68.137
คุณเข้าชมลำดับที่ 331,266
  หน้าแรก     ดาวน์โหลด 

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด  
 เอกสารทางวิชาการ 2560
     รายชื่อนักเรียน 2560/2     ดาวน์โหลด
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัถกรรม ๖๗
     คำสั่งงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ ๖๗     ดาวน์โหลด
 เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมฯระดับภาค ครั้งที่ ๖๗
     กลุ่มปฐมวัย     ดาวน์โหลด
     กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี     ดาวน์โหลด
     กลุ่มสาระศิลปะ     ดาวน์โหลด
     กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     ดาวน์โหลด
     กลุ่มสาระภาษาไทย     ดาวน์โหลด
 ตัวอย่างสรุปงาน
     ตัวอย่างคู่มือการวิเคาราะห์ผู้เรียน     ดาวน์โหลด
     ตัวอย่างสรุปการจัดการเรียนตาม IEP     ดาวน์โหลด
     ตัวอย่างสรุป PSAR ของครู     ดาวน์โหลด
 หลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์ (ใช้ในการจัดการเรียนการส
     ระดับมัธยมศึกษา1-3 (ตัวชี้วัด มาตรฐาน)     ดาวน์โหลด
     ระดับมัธยมศึกษา1-3 (คำอธิบายรายวิชา)     ดาวน์โหลด
     ระดับประถมศึกษา (ตัวชี้วัด)     ดาวน์โหลด
     ระดับประถมศึกษา (คำอธิบายรายวิชา)     ดาวน์โหลด
 เอกสาร ปพ.5 ปีการศึกษา 2559
     แบบรายงานผลการเรียน     ดาวน์โหลด
     ปพ.5 8 กลุ่มสาระระดับมัธยมศึกษา (เพิ่มเติม)     ดาวน์โหลด
     ปพ.5 8 กลุ่มสาระระดับประถม (เพิ่มเติม)     ดาวน์โหลด
     ปพ.5 8 กลุ่มสาระระดับมัธยมศึกษา (พื้นฐาน)     ดาวน์โหลด
     ปพ.5 8 กลุ่มสาระระดับประถม (พื้นฐาน)     ดาวน์โหลด
     ปพ.5 ทักษะ 6 ทักษะ ระดับมัธยม     ดาวน์โหลด
     ปพ.5 ทักษะ 6 ทักษะ ระดับประถม     ดาวน์โหลด
 เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมฯระดับชาติ ครั้งที่ 66
     ปฐมวัย     ดาวน์โหลด
     กลุ่มสาระการงานอาชีพ     ดาวน์โหลด
     กลุ่มสสาาระศิลปะ     ดาวน์โหลด
     กลุ่มสาระสังคมศึกษา     ดาวน์โหลด
     กลุ่มสาระภาษาไทย     ดาวน์โหลด
 เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมฯระดับภาค ครั้งที 66
     กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี     ดาวน์โหลด
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     ดาวน์โหลด
     กลุ่มสาระสังคมศึกษา     ดาวน์โหลด
     ปฐมวัย     ดาวน์โหลด
     กลุ่มสาระภาษาไทย     ดาวน์โหลด
 เอกสารการจัดทำ IIP และ IEP
     แบบวิเคราะห์ผู้เรียน     ดาวน์โหลด
     ตารางเปรียบเทียบ 6 กลุ่มทักษะกับ 8 กลู่มสาระการเรียนรู้     ดาวน์โหลด
     เอกสาร IIP - 2559     ดาวน์โหลด
     เอกสาร IEP - 2559     ดาวน์โหลด
 เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมฯ ระดับภาค ครั้งที่ 65
     คำสั่งงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65     ดาวน์โหลด
     ปฐมวัย     ดาวน์โหลด
     กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี     ดาวน์โหลด
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     ดาวน์โหลด
 เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมฯ ระดับชาติ ครั้งที่ 63
     กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ     ดาวน์โหลด
     กลุ่มสาระสังคมศึกษา     ดาวน์โหลด
 เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมฯ ระดับชาติ ครั้งที่ 62/
     ปฐมวัย     ดาวน์โหลด
     กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ     ดาวน์โหลด
     กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี     ดาวน์โหลด
     กลุ่มสาระศิลปะ     ดาวน์โหลด
     กลุ่มสาระสังคมศึกษา     ดาวน์โหลด
 เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมฯระดับภาค ครั้งที่ 62
     กลุ่มสาระศิลปะ     ดาวน์โหลด
     กลุ่มสาระภาษาไทย     ดาวน์โหลด
     ภาษาต่างประเทศ     ดาวน์โหลด
     กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี     ดาวน์โหลด
     กลุ่มสาระสังคมศึกษา     ดาวน์โหลด
 เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
     ปฐมวัย     ดาวน์โหลด
     กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ     ดาวน์โหลด
     กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ชุดที่ 2     ดาวน์โหลด
     กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ชุดที่ 1     ดาวน์โหลด
     กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ     ดาวน์โหลด
     กลุ่มสาระศิลปะ ชุดที่ 2     ดาวน์โหลด
     กลุ่มสาระศิลปะ ชุดที่ 1     ดาวน์โหลด
     กลุ่มสาระสุขศึกษา พลศึกษา     ดาวน์โหลด
     กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     ดาวน์โหลด
     กลุ่มสาระคณิตศาสตร์     ดาวน์โหลด
     เกียรติบัตรกลุ่มสาระภาษาไทย     ดาวน์โหลด
 ตัวอย่างเอกสาร
     ตัวอย่างรายงานการปฏิบัติงานของครู     ดาวน์โหลด
 ความดีเด่นของสถานศึกษา
     สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี ปี 2559     ดาวน์โหลด
     สถานศึกษาพอเพียง สพฐ. ปี 2556     ดาวน์โหลด
 ผลการทดสอบ o-net NT Las ปีการศึกษา 2556
     รายงานผลระดับเขตพื้นที่     ดาวน์โหลด
     รายงานระดับประเทศ     ดาวน์โหลด
     NT รวมบุคคล เฉพาะเด็กพิเศษ     ดาวน์โหลด
     คะแนน NT รายบุคล     ดาวน์โหลด
 รายชื่อนักเรียน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
     แบบเก็บข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2557     ดาวน์โหลด
     รายชื่อนักเรียน สิ้นปีการศึกษา 2556     ดาวน์โหลด
 คำสั่งต่างๆ
     20-02-57- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุมห้องสอบ NT ปีการศึกษา 2556 เครือข่ายประสาทหิน     ดาวน์โหลด
     20-02-57- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุมห้องสอบ การสอบ LAS ปีการศึกษา 2556 เครือข่ายประสาทหิน     ดาวน์โหลด
 เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมฯ ระดับภาค ครั้งที่ 63
     สังคมศึกษาฯ ปี 2556     ดาวน์โหลด
     ศิลปะ ปี 2556     ดาวน์โหลด
     ภาษาไทย ปี 2556     ดาวน์โหลด
     ภาษาต่างประเทศ ปี 2556     ดาวน์โหลด
     ปฐมวัย ปี 2556     ดาวน์โหลด
     กลุ่มการงานอาชีพฯ ปี 2556     ดาวน์โหลด
 การรับสมัครงาน
     16-03-58- ประกาศโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป     ดาวน์โหลด
     ประกาศโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน     ดาวน์โหลด
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูธุรการ     ดาวน์โหลด
     เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ     ดาวน์โหลด
     เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ     ดาวน์โหลด
     เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อปฎิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน 19-05-57     ดาวน์โหลด
     เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป     ดาวน์โหลด
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานราชการ     ดาวน์โหลด
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินลูกจ้างชั่วคราว     ดาวน์โหลด
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว 28-11-56     ดาวน์โหลด
     รายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ 28-11-2556     ดาวน์โหลด
 เอกสารการอบรมสัมมนา
     เอกสารอบรมวิทยากร ict วันที่ 11-13 พ.ย. 56     ดาวน์โหลด
     PowerPoint นำเสนอ IEP     ดาวน์โหลด
     มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย บกพร่องทางการได้ยิน ฉบับปรับปรุง 2555     ดาวน์โหลด
 ประกาศสอบราคา
     เอกสารประกอบกอบการประกวดราคา 270160 ชุดที่ 4     ดาวน์โหลด
     เอกสารประกอบกอบการประกวดราคา 270160 ชุดที่ 3     ดาวน์โหลด
     เอกสารประกอบกอบการประกวดราคา 270160 ชุดที่ 2     ดาวน์โหลด
     เอกสารประกอบกอบการประกวดราคา 27-01-60 ชุดที่ 1     ดาวน์โหลด
     13-11-58-เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวและครุภัณฑ์การศึกษา     ดาวน์โหลด
     สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวและคุรุภัณฑ์การศึกษา     ดาวน์โหลด
     12-03-58- ประกาศโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องชักผ้า และเครื่องอบผ้า     ดาวน์โหลด
     4 ก.พ. 58 - ประกาศโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารโรงฝึกงานและทาสีอาคารเรียน     ดาวน์โหลด
     ประกาศโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้เสื้อผ้าเหล็ก     ดาวน์โหลด
     ประกาศสอบราคา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพานนะ     ดาวน์โหลด
     20-08-57- เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์     ดาวน์โหลด
     สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่     ดาวน์โหลด
     สอบราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารเรือนเพาะชำและโรงเลี้ยงไก่ไข่     ดาวน์โหลด
     สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการศึกษาพิเศษ(e-Classroom)     ดาวน์โหลด
     เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ฯ     ดาวน์โหลด
     ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการศึกษาพิเศษ     ดาวน์โหลด
     เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงสนามบาสเกตบอล     ดาวน์โหลด
     สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา     ดาวน์โหลด
     สอบราคาจ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.     ดาวน์โหลด
 เอกสารงานวัดผล
     ปฏิทินการลงวันใน ปพ.๕     ดาวน์โหลด
     การตัดสินผลการประเมินเป็นระดับผลการเรียน 8 ระดับ     ดาวน์โหลด
     การตัดสินผลการประเมินเป็นระดับผลการเรียน 8 ระดับ     ดาวน์โหลด
     ตัวอย่างแบบประเมินผลงานนักเรียน     ดาวน์โหลด
     แบบประเมินสมรรถนะนักเรียน (บกพร่องทางสติปัญญา)     ดาวน์โหลด
     แบบประเมินสมรรถนะนักเรียน (บกพร่องทางการได้ยิน)     ดาวน์โหลด
     แบบรายงานผลการเรียน     ดาวน์โหลด
     ตารางเปรียบเทียบทักษะฯกับกลุ่มสาระ     ดาวน์โหลด
     ปพ.5 กลุ่มทักษะ (ปกสีเหลือง)     ดาวน์โหลด
     ปพ.5 พื้นฐาน ( ปกสีเหลือง) .เพิ่มเติม(ปกสีเขียว)     ดาวน์โหลด
 เอกสารการอบรมงานวัดผล สพม.27
     แผนภาษาไทย เรื่อง บทร้อยกรอง ม. 2     ดาวน์โหลด
     แผนตะกร้อ ม.1     ดาวน์โหลด
     แผน 9-10 (นิทาน)     ดาวน์โหลด
     แบบฝึกทักษะโครงงานวิทยาศาสตร์ เล่ม 1     ดาวน์โหลด
     งานวิจัย ประเมินตามสภาพจริง     ดาวน์โหลด
     โครงสร้างรายวิชาสังคม     ดาวน์โหลด
     โครงสร้างรายวิชาไทย     ดาวน์โหลด
     ความหมายของการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน     ดาวน์โหลด
     เกณฑ์การประเมินแบบ Rubrics     ดาวน์โหลด
     การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ภาษาไทยป.4     ดาวน์โหลด
     การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน     ดาวน์โหลด
     การประเมินผลระดับสถานศึกษาิ (ภารกิจของสถานศึกษา)     ดาวน์โหลด
     การประเมินผลระดับชั้นเรียน (ภารกิจผู้สอน)     ดาวน์โหลด
     PowerPoint เรื่อง ระเบียบวัดผล     ดาวน์โหลด
     สาระแกนกลาง หลักสูตร 2551และตัวชี้วัดการคิด     ดาวน์โหลด
     วิเคราะห์ตชว. 8 กลุ่มสาระ     ดาวน์โหลด
     แบบฟอร์มการออกแบบการเรียนรู้     ดาวน์โหลด
 ตัวอย่าง IEP
 คำสั่งงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 61 โรงเรียนเ
     ปฏิทินงานโรงเรียน     ดาวน์โหลด
     คำสั่งที่ 28/2555 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน     ดาวน์โหลด
 เอกสารและคู่มือการจัดทำข้อมูลพื้นฐานการศึกษา
     คำสั่งในการจัดทำ     ดาวน์โหลด
     กรอกข้อมูลDATAได้ที่     ดาวน์โหลด
     แบบฟร์อมกรอกข้อมูลก่อนลงในโปแกรม     ดาวน์โหลด
 เอกสารน่ารู้เกี่ยวกับการศึกษา
     ตัวอย่างการเขียน PSAR     ดาวน์โหลด
     คู่มือแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลฯ ตามหลักสูตรแกนกลาง 51     ดาวน์โหลด
     นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ของ ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช     ดาวน์โหลด
 เอกสารงานวัดผล
     ผลสอบ O-NET-2554-m6-pdf     ดาวน์โหลด
     ตัวอย่างปพ.1 หลักสูตร 44 มัธยมต้น     ดาวน์โหลด
 เอกสารโครงการยกระดับและพัฒนาครูการศึกษาพิเศษ
     โมดูลที่ 3 ppt     ดาวน์โหลด
     โมดูลที่ 2 ppt     ดาวน์โหลด
     โมดูลที่ 1 ppt     ดาวน์โหลด
 เอกสารงานวิชาการประกอบการอบรมต่างๆ
     แบบฟร์อม IEP     ดาวน์โหลด
     การวิจัยในชั้นเรียนแบบหน้าเดียว     ดาวน์โหลด
     องค์ประกอบรายงานวิจัยในชั้นเรียน     ดาวน์โหลด
     ประเภทของงานวิจัยในชั้นเรียน     ดาวน์โหลด
     PowerPoint งานวิจัยหน้าเดี่ยว ผอ.นพดล 25 มี.ค. 55     ดาวน์โหลด
     สรุปผลการจัดทำ IEP ผอ.นพดล อบรมวันที่ 24-25 มีนาคม 55     ดาวน์โหลด
     PowerPoint สรุปการจัดทำ IEP ผอ.นพดล 24 มีนาคม 2554     ดาวน์โหลด
     เอกสารการจัดทำ IEP ผอ.ชริต อบรมวันที่ 24-25 มีนาคม 55     ดาวน์โหลด
 ความรู้เกี่ยวการการศึกษาพิเศษ
     ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา     ดาวน์โหลด
     พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551     ดาวน์โหลด
 หลักสูตรแกนกลางเฉพาะความพิการ(บกพร่องทางการได้ยิน)
     การวัดผลประเมินผล     ดาวน์โหลด
     กิจกรรมพัฒนานักเรียน     ดาวน์โหลด
     กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ     ดาวน์โหลด
     กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี     ดาวน์โหลด
     กลุ่มสาระศิลปะ     ดาวน์โหลด
     กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา     ดาวน์โหลด
     กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม     ดาวน์โหลด
     กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์     ดาวน์โหลด
     กลุ่มสาระคณิตศาสตร์     ดาวน์โหลด
     กลุ่มสาระภาษาไทย     ดาวน์โหลด
 หลักสูตรแกนกลางการสึกษาขั้นพื้นฐาน
     หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 [doc]     ดาวน์โหลด
     หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551[pdf]     ดาวน์โหลด
 
นายวัชรพล มนตรีภักดี
นายวัชรพล มนตรีภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
พฤษภาคม 2561
อา พฤ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561
Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/dankhun2/domains/school.com/public_html/core_main/module/footer/footer.php on line 4
 
โรงเรียนโสตศึกษาร้อยเอ็ด
204 หมู่ 14 ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170
Tel : 043-569-278  Fax : 043-569-278
Email : sotroiet_spe@hotmail.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.